Aria Memoria to portal dla osób, które straciły kogoś bliskiego...

Śmierci, choć jest częścią naszego życia, nie chcemy zauważać, nie chcemy o niej myśleć ani nawet pamiętać. Ta jednak przypomina o sobie – często nagle, zawsze w nieodpowiednim momencie.

Renty rodzinne

Pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę po zmarłym w wypadku samochodowym ojcu

Pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę po zmarłym w wypadku samochodowym ojcu

Czytaj dalej…

Renta dla osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego

Renta dla osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego

Zgodnie z art. 446 § 2 k.c. osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody (osoby odpowiedzialnej za śmierć osoby bliskiej) renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Czytaj dalej…

Odszkodowanie oraz zadość uczynienie dla osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego

Odszkodowanie oraz zadość uczynienie dla osób bliskich w razie śmierci poszkodowanego

Jeżeli na skutek czynu niedozwolonego nastąpiła śmierć poszkodowanego, osoby bliskie dla zmarłego mogą wystąpić do sądu z żądaniem zasądzenia odpowiedniego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej za śmierć osoby bliskiej. Czytaj dalej…

Renta rodzinna dla członków rodziny osoby, która zmarła w wypadku przy pracy.

Renta rodzinna dla członków rodziny osoby, która zmarła w wypadku przy pracy.

Zgodnie z art. 17 ust 5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 009.167.1322 z późn. zm.) renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego Czytaj dalej…

Kto może starać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym?

Kto może starać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym?

Przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 009.167.1322 z późn. zm.) definiują wypadek przy pracy, jako  zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą Czytaj dalej…

Co muszę zrobić, by otrzymać rentę po zmarłym ojcu?

Co muszę zrobić, by otrzymać rentę po zmarłym ojcu?

Z uwagi na to, iż przyznanie renty rodzinnej następuje wyłącznie na wniosek uprawnionego, nigdy zaś z urzędu to pierwszym krokiem do otrzymania renty po zmarłym będzie złożenie w oddziale ZUS (właściwym ze względu zamieszkania osoby uprawnionej) wniosku na formularzu ZUS Rp-2 (dostępnym na stronie ZUSu lub w oddziale) wraz z załącznikami. Czytaj dalej…

Kto i kiedy może otrzymać rentę po zmarłym krewnym?

Kto i kiedy może otrzymać rentę po zmarłym krewnym?

Prawo do renty mają najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, a mianowicie:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
- Dotacje na innowacje -